ICECREW

Súhlas s vytvorením a spracovaním osobných údajov , fotografického a audiovizuálneho záznamu osoby

podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a relevantných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”)

Podaním prihlášky na ICE CREW CAMP 2023 vyjadrujete súhlas

s tým, aby Mgr. Mária Lörinčíková – ICE CREW (organizátor), v súvislosti s danou akciou vytvárala, zhromažďovala a spracovávala bez časového a priestorového obmedzenia osobné údaje a využívala fotografie a audiovizuálny záznam prihlásenej osoby, alebo dieťaťa a to v nižšie uvedenom rozsahu a za nasledujúcich podmienok:

 
Organizátor:
 • Mgr. Mária Lörinčíková – ICE CREW, Nám. Slobody 1890/20, 960 01 Zvolen
 • Zapísaná v ŽRSR, Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-20561
 • IČO: 46045929
 • DIČ: 1039819836
 • telefón: +421 903 273 543 
 • e-mail:
Druh osobných údajov:
 • meno, priezvisko, rok narodenia, bydlisko, číslo OP, telefonický kontakt, príslušnosť v klube, e-mailová adresa
 • fotografie, audiovizuálny záznam (video)
Spracovateľ osobných údajov:
 • organizátor a ním poverené osoby
Spôsob využitia osobných údajov:
 • fotografický a audiovizuálny materiál bude výlučne použitý len na reklamná a propagačnú činnosť organizátora, v prezentačných a ilustračných materiáloch, ktoré môžu byť použité na letákoch v interiéroch aj exteriéroch
 • fotografický a audiovizuálny materiál môže byť použitý v tlačenej, elektronickej aj akejkoľvek inej podobe
 • reklamné materiály môžu byť použité na propagáciu organizátora a pozvaných trénerov
Miesto uloženia osobných údajov:
 • zabezpečený počítať, server a ďalšie nosiče elektronických informácií vo vlastníctve organizátora 
Sprístupnenie osobných údajov tretím osobám:
 • internet: môže byť zverejnené len krstné meno
 • kompletné informácie môžu byť posunuté spolupracujúcim trénerom len za účelom ich evidencie (nie ďalšieho šírenia)
 • použite v súlade s ďalšími aktivitami organizátora, ktoré budú opodstatnené
Dotknutá osoba môže meniť svoje osobné údaje, prípadne požadovať zmenu / výmaz, prostredníctvom kontaktovania organizátora. 
 
                                                                                                                                                     Mgr. Mária Lörinčíková – ICE CREW
 
Translate »